„The smart network of identification of physical products, their supply chain and their interactions with the final customer in real time.”

Programme 1.1: Research and development projects for enterprises, 1.1.1.”Industrial research and development works carried out by enterprises” Smarth Growth Operational Programme 2014-2020.
POIR.01.01.01.-00-0226/15-00

We are happy to announce that the project of Talkin Things (formerly Origintag) was recommended for co-financing under Programme 1.1: Research and development projects for enterprises, 1.1.1.”Industrial research and development works carried out by enterprises” Smart Growth Operational Programme 2014-2020.

The main aim of the project is to establish a technology based on integrated hybrid tags which corresponds to producers and distributors' needs in terms of supply chain process control (from production, through logistics, distribution to the product's consumption) and in terms of contact with the end customer.

The project was established in response to market demand, mainly of pharmaceutical and cosmetics industry and producers of luxury goods. The main benefit for consumers of the company's solution will be comprehensive increase of the efficiency of its operations achieved through:

 • sealing and control of the supply chain as to every single product,
 • comprehensive integration of warehouse, logistics and sales processes,
 • products' protection against counterfeiting and theft (brand protection),
 • direct contact with the consumer;
 • connecting the product with the customer;
 • building customers databases "Big Data".

Consumers by scanning the tag on the product with a mobile device will receive a simple message whether the product is genuine and will be able to communicate with the producer.

The total project costs is 2 367 054,15 zl, in which the European Funds contribution is 1 719 671,91 zl.

The project has ended on 03.04.2018.

„Increase of commercialization scale of the Innovative Brand Protection System Origintag HF through expansion to the Italian, French and British markets.”

The 1st Competition of the GO_GLOBAL.PL programme
WND-GO_GLOBAL.pl(1/1)-0098/2015

We are happy to announce that the new project of Talkin Things (formerly Origintag) was recommended for co-financing under the 1st Competition of the GO_GLOBAL.PL programme implemented by The National Center for Research and Development.

The main objective of the Project is to increase the commercialization scale of the „Origintag HF” product through expansion to French, British and Italian market. Applicant’s product is based on the cooperation of NFC tags technology (the markers) with developed mobile application and cloud system. The product is the answer for the manufacturers’ need to control the flow of goods for each single piece, modern marketing and statistical methods, as well as the contact with the final consumer. Whereas, from the consumers’ point of view, product gives an opportunity to check the authenticity of purchased goods. Indicated goal will be achieved through the development and verification the expansion strategy on selected target markets.

The total project costs is 169 000 zl, in which the European Funds contribution is 143 650 zl.

The project has ended on 15.05.2016.

„American market entry strategy with Origintag Smart Packaging Technology.”

The 2nd Competition of the GO_GLOBAL.PL programme
WND-GO_GLOBAL.PL(II)-0038/16

We are happy to announce that the new project of Talkin Things (formerly Origintag) was recommended for co-financing under the 2nd Competition of the GO_GLOBAL.PL programme implemented by The National Center for Research and Development.

The project's aim is to increase of the commercialization scale of the innovative „Origintag Smart Packaging System” by expansion to the United States market. The applicant's product is the technology based on the cooperation of NFC tags with a specially designed mobile app and a dedicated cloud system. Indicated goals will be achieved by the creation and verification of the strategy of expansion to the United States market. vo.

The total project costs is 176 250 zl, in which the European Funds contribution is 149 812,50 zl.

The project has ended on 02.04.2017.

„Increase of commercialization scale of th Innovative Smart Packaging System Origintag by participating in the Go to brand promotion programme.”

Smarth Growth Operational Programme 2014-2020. 3.3.3.Go to Brand-support in promotion.

We are happy to announce that the new project of Talkin Things (formerly Origintag) was recommended for co-financing under the 3.3.3.Go to Brand – support in promotion. The competition was organized by the Polish Agency for Enterprise Development.

The project’s aim is to increase of the commercialization scale of the innovative „Origintag Smart Packaging System” by participating in promotion programs on selected perspective markets, to promote the Talkin Things brand, which thanks to obtaining funding in the competition has a chance to become a recognizable brand foreign markets and promotes the Brands of the Polish Economy. Thanks to the implementation of this project, the Company will achieve measurable benefits in establishing long-term business contacts with new business partners and potential clients on selected markets of internationalization. Achievement of the intended goals will allow us to increase the sales area of the product offered and, as a result, significantly increase the Company's revenues, especially from export activities.

The total project costs is 673 300 zl, in which the European Funds contribution is 504 975 zl.

„Inteligentna sieć identyfikacji fizycznych produktów, ich łańcucha dostaw i badania interakcji z klientem końcowym w czasie rzeczywistym.”

Działanie 1.1:Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1.”Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
POIR.01.01.01.-00-0226/15-00

Z radością informujemy, że projekt spółki Talkin Things (dawniej Origintag) został zarekomendowany do dofinansowania w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem głównym Projektu pt. “Inteligentna sieć identyfikacji fizycznych produktów, ich łańcucha dostaw i badania interakcji z klientem końcowym w czasie rzeczywistym” jest stworzenie technologii opartej na zintegrowanych tagach hybrydowych, która stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie producentów/dystrybutorów w zakresie kontroli procesu dostawy produktów (od etapu produkcji, przez logistykę, dystrybucję aż po zużycie produktu przez klienta końcowego) oraz kontaktu z konsumentem końcowym.

Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, głównie producentów z branży farmaceutycznej oraz kosmetycznej, a także producentów artykułów luksusowych. Główną korzyścią dla odbiorców rozwiązania Wnioskodawcy będzie kompleksowe zwiększenie efektywności prowadzonej działalności poprzez:

 • uszczelnienie i kontrolę łańcucha dostaw co do jednej sztuki produktu;
 • kompleksową integrację procesów magazynowych, logistycznych i sprzedażowych;
 • zabezpieczenie produktów przed podrabianiem i kradzieżą (ochrona marki);
 • bezpośredni kontakt z konsumentem;
 • powiązanie produktu z klientem;
 • budowę baz danych typu “Big Data” dla klientów.

Konsumenci natomiast skanując (przy użyciu urządzeń mobilnych) tag umieszczony na produkcie otrzymają komunikat czy produkt ten jest oryginalny oraz otworzą sobie drogę do komunikacji z producentem.

Całkowita kwota kosztów projektu wynosi 2 367 054,15 zł, w czym wkład Funduszy Europejskich to 1 719 671,91 zł.

Projekt zakończył się 03.04.2017 r.

„Zwiększenie skali komercjalizacji Innowacyjnego Systemu Zabezpieczenia Marki Origintag HF poprzez ekspansję na rynek włoski, francuski i brytyjski.”

I Konkurs programu GO_GLOBAL.PL
WND-GO_GLOBAL.pl(1/1)-0098/2015

Z radością informujemy, że nowy projekt spółki Talkin Things (dawniej Origintag) został zarekomendowany do dofinansowania w ramach I Konkursu programu GO_GLOBAL.PL realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie skali komercjalizacji produktu „Origintag HF” poprzez ekspansję na rynek francuski, brytyjski i włoski. Produktem Wnioskodawcy jest technologia oparta na współpracy tagów NFC (dalej: znaczników) ze stworzoną aplikacją mobilną i systemem chmurowym. Produkt stanowi zapotrzebowanie producentów w zakresie kontroli przepływu towarów co do każdej sztuki, nowoczesnych metod marketingowych i statystycznych oraz kontaktu z konsumentem końcowym. Natomiast z punktu widzenia konsumentów, umożliwia sprawdzenie oryginalności nabywanych produktów. Wskazany cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie oraz weryfikację strategii ekspansji na wybrane rynki docelowe.

Całkowita kwota kosztów projektu wynosi 169 000 zł, w czym wkład Funduszy Europejskich to 143 650 zł.

Projekt zakończył się 15.05.2016 r.

„Strategia wejścia na rynek amerykański z technologią Origintag Smart Packaging.”

II Konkurs programu GO_GLOBAL.
WND-GO_GLOBAL.PL(II)-0038/16

Z radością informujemy, że nowy projekt spółki Taklin Things (dawniej Origintag) został zarekomendowany do dofinansowania w ramach II Konkursu programu GO_GLOBAL.PL realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Celem Projektu jest zwiększenie skali komercjalizacji innowacyjnego systemu „Origintag Smart Packaging” poprzez ekspansję na rynek Stanów Zjednoczonych. Produktem wnioskodawcy jest technologia oparta na współpracy tagów NFC ze stworzoną aplikacją mobilną i dedykowanym systemem chmurowym. Wskazane cele Projektu zostaną osiągnięty poprzez stworzenie i weryfikację strategii ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych.

Całkowita kwota kosztów projektu wynosi 176 250 zł, w czym wkład Funduszy Europejskich to 149 812,50 zł.

Projekt zakończył się 02.04.2017 r.

„Zwiększenie skali internacjonalizacji innowacyjnego systemu inteligentnych opakowań Origintag Smart Packaging poprzez uczestnictwo w programie promocji Go to brand.”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3.Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
POIR.03.03.03-14-0072/16-00

Z radością informujemy, że nowy projekt spółki Talkin Things (dawniej Origintag) został zarekomendowany do dofinansowania w konkursie 3.3.3. “Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand“. Konkurs organizowany był przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem realizacji niniejszego projektu jest zwiększenie skali komercjalizacji innowacyjnego systemu inteligentnych opakowań „Origintag Smart Packaging” poprzez uczestnictwo w programach promocji na wybranych przez Spółkę rynkach perspektywicznych, w celu promocji marki Talkin Things, która dzięki pozyskaniu dofinansowania w konkursie ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, promując tym samym Marki Polskiej Gospodarki. Dzięki realizacji niniejszego projektu, Spółka odniesie wymierne korzyści w postaci nawiązania długofalowych kontaktów biznesowych z pozyskanymi partnerami biznesowymi i potencjalnymi klientami na wybranych rynkach internacjonalizacji. Osiągnięcie zamierzonych celów pozwoli Nam na znaczne zwiększenie obszaru sprzedaży oferowanego produktu oraz co za tym idzie znaczne zwiększenie przychodów Spółki, szczególnie z działalności eksportowej.

Całkowita kwota kosztów projektu wynosi 673 300 zł, w czym wkład Funduszy Europejskich to 504 975 zł.

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our web site, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
To find out more, please visit our Privacy Policy.